Política de privacitat

Considerem que la privacitat dels nostres usuaris ha de ser primordial. És per això que apliquem una política de transparència a tots els nostres processos perquè els usuaris estiguin sempre informats i tinguin control sobre la seva privacitat.
A través d’aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.
Si us plau, llegeixi atentament cada un d’aquests termes que regulen l’accés i ús, i en general, la relació entre aquest website i els usuaris d’aquest.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, de l’art. 13.1a del Reglament (UE) 2016/679 i de la normativa vigent sobre protecció de dades personals, l’informem que la present pàgina web és propietat de:

Entitat: JUAN GARCIA BERTOMEU
Domicili: Avinguda Catalunya, 117 5è.-4a., 43870 – Amposta, Tarragona
E-mail: hola@ideos.cat
CIF: 78581958C

En endavant el “WEBSITE”.

 

Marc Normatiu

El website garanteix el respecte de les garanties, normes i procediments que preveu l’ordenament jurídic per protegir els drets a la intimitat personal i familiar i la protecció de dades personals.

 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
 • Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).

 

Delegat de Protecció de dades

D’acord amb el RGPD (art. 37.1), el website, havent tingut en compte la naturalesa, l’àmbit i les finalitats de l’tractament, així com el risc associat a les operacions de tractament i previ anàlisi interna ha arribat a la conclusió que no té obligació legal de designar un delegat de protecció de dades.
No obstant això, per garantir i demostrar que el tractament es porta a terme sota les disposicions de l’RGPD s’han establert protocols i eines de rendició de comptes com ara avaluacions d’impacte, revisions trimestrals, auditoria anual … etc. Així mateix, disposa d’un equip encarregat de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades personals, així com informar i assessorar als interessats i cooperar amb l’autoritat de control.

 

Mantingui el control sobre les seves dades

Les dades de caràcter personal que es puguin demanar seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat del website.
La recopilació i l’ús de dades és essencial per poder oferir els nostres serveis. No obstant això, ha de saber que només li sol·licitarem aquella informació que sigui estrictament adequada, pertinent i limitada al necessari per a les finalitats més baix descrites. aquests són les dades que li podem demanar:

 

Mantingui el control sobre les seves dades

 • Les demanem aquestes dades amb la següent finalitat:
  Les dades personals que sol·licitem ens serveixen per a gestionar, prestar i millorar els serveis que ens has demanat, així com per gestionar les consultes que ens enviïs.
 • Aquestes són les dades que els podem demanar:
  Contacte: nom, cognoms, adreça, telèfon, email, document identificatiu, signatura.
  Professionals: lloc de treball, empresa, email, telèfon.
  Financers: número de compte.
 • La legitimació per al tractament d’aquestes dades és:
  CONTRACTE -Art. 6.1b de l’RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part.
 • * Termini de conservació d’aquestes dades:
  En general, conservarem les seves dades personals durant el període necessari per proporcionar els nostres serveis. Això inclou les dades que vostè o altres persones ens hagin proporcionat o les dades generades o inferits durant els nostres serveis.

 

Sol·licitem dades amb fins comercials **:

 • Aquestes dades pots ser obtinguts a través de diversos mètodes:
  Perquè vostè ens els faciliti voluntàriament.
  A través del nostre formulari de subscripció ubicat a la web.
  Mitjançant el formulari de contacte de la pàgina web.
 • Aquestes són les dades que els podem demanar:
  Contacte: nom, cognoms, adreça, telèfon, email, document identificatiu, signatura.
 • La legitimació per al tractament d’aquestes dades és:
  CONSENTIMENT -Art. 6.1a de l’RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per un o diversos fins específics.
 • * Termini de conservació d’aquestes dades:
  Es mantindran de forma indefinida mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

 

Podem recopilar dades per participar en processos de selecció de personal:

 • Estos son los datos que les podemos solicitar:
  Contacto: nombre, apellidos, dirección, teléfono, email, documento identificativo, firma.
  Características personales: estado civil, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad.
  Profesionales: titulación, formación, experiencia profesional, detalle de empleo y carrera administrativa.
  Categorías especiales de datos: datos de salud (discapacidades)
 • La legitimación para el tratamiento de estos datos es:
  CONTRATO -Art. 6.1b del RGPD: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte.
  CONSENTIMIENTO -Art. 6.1a del RGPD: el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
 • * Plazo de conservación de estos datos:
  1 any després de la recepció de currículum.

 

Podem recopilar dades mitjançant la nostra pàgina web:

Vostè pot navegar per la majoria de pàgines del website sense facilitar cap informació personal, però en alguns casos aquesta informació és necessària per proporcionar-li els serveis electrònics que ens demana.

  • Amb la finalitat següent:
   Millorar l’experiència d’usuari de la web.
   Mantenir la seguretat del web duent a terme un monitoratge d’activitats malicioses i detecció del frau.
   Contestar les seves consultes a través del qüestionari de contacte.
   Participar en processos de selecció de personal.

** Mantenir-te informat sobre notícies, esdeveniments o promocions sobre els nostres serveis que t’interessen.

 • Aquestes són les dades que els podem demanar:
  Contacte: nom, cognoms, adreça, telèfon, email, document identificatiu, signatura.
  Dades tecnològiques: temps de permanència a la web, pàgines visitades, preferències d’idioma, adreça IP, tipus de dispositiu, sistema operatiu tipus de navegador, resolució de pantalla.
 • La legitimació per al tractament d’aquestes dades és:
  CONSENTIMENT -Art. 6.1a de l’RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per un o diversos fins específics.
 • * Termini de conservació d’aquestes dades:
  En general, conservarem les seves dades personals durant el període necessari per proporcionar els nostres serveis.
  Això inclou les dades que vostè o altres persones ens hagin proporcionat o les dades generades o inferits durant els nostres serveis.

El website elabora un perfil comercial d’acord amb la informació que vostè ens facilita.
No es prendran decisions automatitzades d’acord amb aquest perfil.
* Podrem conservar la seva informació personal fins i tot després de finalitzar aquesta necessitat si fos necessari per complir amb alguna obligació legal, les dades romandrien bloquejats el temps necessari per complir el període marcat per la Llei per a procedir després a la seva eliminació.
** Vostè pot optar per no rebre les nostres comunicacions electròniques, pot sol·licitar-ho enviant un email al website amb el següent assumpte “no desitjo rebre comunicacions comercials”.

 

Ús de la web per menors

La navegació en aquesta web per menors d’edat exigeix que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o
representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualsevol acte realitzat pels menors en el seu càrrec.
Els representants legals de les persones menors d’edat tenen plena responsabilitat en l’accés a continguts i serveis d’internet
per aquests menors. Per a això disposen de programes informàtics i eines de bloqueig i filtre en l’accés a continguts o llocs web
no apropiats per a menors.

 

Destinataris

Utilitzem terceres parts per ajudar-nos a proporcionar els nostres serveis. Aquestes terceres parts podran tenir un accés limitat a la seva informació en la mesura necessària per a executar aquestes tasques en representació nostra i estan obligades a no revelar-la ni utilitzar-la per altres fins.

El website formalitzarà, en cada cas, els contractes de confidencialitat i encàrrec de tractament que siguin necessaris per a realitzar el servei que vostè ens ha encomanat.
El website comprova que tots els encarregats de tractament amb què treballa compleixen les seves polítiques de seguretat i les mesures tècniques imposades per la normativa i segueixen les seves instruccions en la prestació i correcte desenvolupament dels serveis per als quals són contractats.

Aquests són els serveis externs que tenim encomanats a tercers:

 • Asesoramiento laboral, fiscal o contable.
 • Mantenimiento de equipos y/o aplicaciones informáticas.
 • Hosting y/o mantenimiento de la web.
 • Almacenamiento de datos.
 • Marketing.

El website no llogarà ni vendrà informació personal ni compartirà la seva informació personal amb cap anunciant ni amb xarxes d’anuncis per a publicitat sense el seu permís explícit.
El website pot proporcionar informació a tercers quan ho exigeixi una llei, una citació o un procediment judicial. No obstant això, en el cas de ser cedits es produiria una informació prèvia al lliurament.

 

Transferèncis internacionals de dades.

Processem dades dins com fora de la Unió Europea i confiem en mecanismes jurídics per transferir legalment les dades entre països.
Aquesta transferència de dades és necessària per desenvolupar els nostres serveis.

 

Canvi de control.

Podem compartir les seves dades personals com a part d’una venda, fusió o canvi de control, o per preparar qualsevol d’aquestes circumstàncies. Qualsevol altra entitat que compri tota o part de l’empresa tindrà dret a continuar utilitzant les dades, però únicament en la manera descrita en aquesta política de privacitat.

 

Seguritat de les dades.

El website aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per proporcionar un nivell de seguretat adequat al risc, garantint la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades.
El website codifica la sessió mitjançant un certificat digital que permet demostrar la identitat del lloc web als navegadors i garanteix que la informació que s’envia per la pàgina no podrà ser interceptada i utilitzada per tercers.
El website es preocupa per la seguretat dels usuaris de la seva web i per això manté actualitzat el programari, aplica un tallafoc que s’ocupa de detectar i mitigar amenaces i realitza còpies de seguretat per garantir la integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

 

Consells de navegació.

Comproveu que el servidor a què es connecta està situat en el domini correcte, fins i tot quan s’utilitzin enllaços emmagatzemats a favorits.
No utilitzeu adreces web (URL) o enllaços rebuts per missatgeria electrònica (correu, SMS, etc.) en els quals se sol·liciti realitzar alguna gestió amb les seves dades personals.
Teclegi directament les adreces dels llocs web als que desitja connectar-se.

 

Quins drets té vostè, respecte a les seves dades?

Vostè té dret a conèixer si el lloc web està tractant les dades personals que el concerneixin, o no.
Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau a sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El website deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Vostè té dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com a retirar el consentiment per al seu tractament en qualsevol moment.
Vostè pot exercir els seus drets contactant amb el website, per mitjà de les dades de contacte anteriorment esmentades, indicant com assumpte “LOPD, Drets” i adjuntant fotocòpia del seu document nacional d’identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Quines obligacions té vostè respecte a les seves dades?

Vostè es compromet a garantir la veracitat de les dades que ens facilita i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi sobre ells.
L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els productes i serveis del website.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar, rebre informació dels productes i serveis delñ website o gestionar el servei que ens ha encomanat.
Com a usuari vostè es compromet a què la informació facilitada al website sobre terceres persones ha estat demanada d’acord amb la
normativa vigent i havent recaptat el consentiment del titular de les dades.
Com a usuari d’aquest web es compromet a utilitzar el web, els serveis, els continguts i aquest avís legal de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.
Vostè es compromet a no realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del web, ni utilitzar els continguts i, en particular, la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
Aquest web pot contenir enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat són alienes al website en accedir a aquests llocs web vostè ha de decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies.
El present AVÍS LEGAL s’actualitzarà periòdicament, de manera que resultaran aplicables les condicions que es trobin vigents i publicades en el moment d’utilització del web o dels serveis. Si us plau, llegeixi atentament aquesta informació abans de procedir al seu ús, així com periòdicament, per tal de mantenir-se totalment informat.
Si vostè té alguna pregunta en relació amb aquest Avís Legal pot contactar amb nosaltres a través de la informació de contacte indicada més amunt.

 

Consentiment.

Vostè declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament manual i automatitzat dels mateixos per part del website en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Pot anul·lar qualsevol autorització quan ho desitgi dirigint-se al website.

 

Legislació aplicable.

La legislació aplicable a aquest AVÍS LEGAL serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer de qualssevol demandes que aquest web susciti serà la dels jutjats que corresponguin a la província del website, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 

Contingut de la web i enllaços (links).

Els enllaços continguts en aquesta web poden dirigir a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen al website, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el website i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. El website tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta.

Els enllaços al web del website hauran de respectar les següents condicions:

 • L’establiment de l’enllaç no suposarà cap mena d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part del website de la pàgina que realitza l’enllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.
 • El website pot sol·licitar que es retiri un enllaç a la seva web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació del website.
 • El website no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al website excepte aquells signes que formin part de la mateixa enllaç.

 

Propietat intelectual i industrial.

Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny, codi font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en aquesta, són titularitat del website o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts.
El website prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts dels nostres portals.
L’ús dels continguts ha de respectar els seus llicenciaments particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització del website.
Respecte a les cites de productes o serveis de tercers, el website reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial o intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc respatller, patrocini o recomanació.

 

Responsabilitat.

El website no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que es compromet a realitzar els majors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los.
Tant l’accés a la web del website com l’ús que pugui fer de la informació continguda en els mateixos és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
El website no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
El website no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en aquesta web.
No obstant això, en compliment del que disposa la website es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que vostè consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem que contacti amb el website.
El website no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen a la seva web, de manera que en cap cas podrà derivar cap efecte jurídic vinculant d’aquestes.

 

Darrera actualització: 2 de febrer de 2021.

Open chat
Creus que et podem ajudar? Whatsappeja'ns!